ცვლილება პროფესიულის სასწავლო პროცესის ვადებთან დაკავშირებით

ბრძანება #1-08,  "სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრის პროფესიულ (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ" რექტორის N1-91 2018 წლის 03 დეკემბრის, N1-71 2019 წლის 28 ნოემბრის,   N1-90 2020 წლის 06 ოქტომბრის ბრძანებებში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

Copyright ©2021 BSS. All Rights Reserved